Zinātniskie projektiES projektiDaudzfunkcionālu lapu koku un enerģētisko augu plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas modeļu izstrāde

Daudzfunkcionālu lapu koku un enerģētisko augu plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas modeļu izstrāde

(vienošanās Nr. 2010/0268/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/118)
 
 

Projekta nosaukums,

programma

Daudzfunkcionālu lapu koku un enerģētisko augu plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas modeļu izstrāde

ERAF darbības programma “Uzņēmējdarbība un inovācijas”

2.1. prioritāte “Zinātne un inovācijas”

2.1.1. pasākums “Zinātne, pētniecība un attīstība”

2.1.1.1. aktivitāte “Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

Projekta mērķi:

Ilgtermiņa mērķis - nodrošināt Eiropas Savienības un Latvijas enerģētikas un vides aizsardzības politikas mērķu īstenošanu un lauksaimnieciskās ražošanas dažādošanu, vienlaicīgi saglabājot lauku teritoriju ainavisko vērtību un bioloģisko daudzveidību un sekmēt zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecisko rezultātu ieviešanu atbilstoši valstī noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem.

Specifiskais mērķis - izstrādāt brīvi pieejamu informatīvo bāzi un interaktīvu biznesa plāna modeli par ātraudzīgo lapu koku apsaimniekošanas modeļiem plantāciju izveidei un ierīkot multifunkcionālus, intensīvi apsaimniekotus ātraudzīgo lapu koku un daudzgadīgo lakstaugu ar augstu enerģētisko vērtībuparaugobjektus – plantācijas neizmantotajās lauksaimniecības zemēs, demonstrējot jaunākās tehnoloģijas un veicot tehnoloģiju pārneses iespēju novērtēšanu.

Galvenās aktivitātes:

Aktivitātes atbilstoši MK Noteikumu Nr. 752 (07.07.2009):

 1. Tehniskā priekšizpēte.
 2. Pētniecība:
  1. Rūpnieciskais pētījums:

1.       līdz šim ierīkoto plantāciju un to apsaimniekošanas modeļu apzināšana, esošo zinātnisko izmēģinājumu objektu apsekošana,

2.       vietējās izcelsmes sējmateriāla un stādmateriāla atlase,

3.       jaunāko klonu un šķirņu piemērotības Latvijas klimatiskajiem apstākļiem pārbaude;

  1. Eksperimentālā izstrāde:

1.       daudzfunkcionālu lapu koku un enerģētisko augu plantāciju ierīkošanas tehnoloģiju demonstrācijas–paraugobjektu izveide,

2.       biznesa un apsaimniekošanas plāna modeļa sagatavošana.

 1. Pētniecības rezultātu publiskās pieejamības nodrošināšana:
  1. informatīvo plākšņu izvietošana un uzturēšana projekta realizācijas vietās,
  2. komunikāciju bāzes izveide un uzturēšana interneta vietnē,
  3. rezultātu publicēšana un popularizēšana.
 2. Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma nostiprināšana:
  1. miežabrāļa šķirnes reģistrācija,
  2. daudzgadīgās mazalkoloīdās lupīnas šķirnes reģistrācija.

Sagaidāmie rezultāti:

Izveidota lauka izmēģinājumu datu bāze par lauksiamniecības radīto ūdens piesārņojumu, izstrādāts minerālmēslu precīzas iestrādes tehnoloģijas prototips, publicēti ieteikumi un izstrādāta instrukcija jaunās tehnoloģijas ieviešanai.

Projekta iesniedzējs:

LVMI “Silava”

Sadarbības partneris:

LLU aģentūra “Zemkopības zinātniskais institūts”

Plānotās attiecināmās izmaksas:

394 579.00LVL

Projekta realizācijas laiks:

01.03.2010- 31.12.2013

Projekta koordinācija, kontaktinformācija:

Projekta vadītājs: Dagnija Lazdiņa;

Kontaktpersona: Sarmīte Rancāne,

                            mob.tel.  26484676, e-pasts: sarmite.rancane@inbox.lv

Pielikumā:
LLU_konferenceDatnes izmērs: 1.72 MB
Ieva Dzene
Publicēts: 14.01.2011 18:40
  Aizvērt